Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze

Piątek 22.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ogłoszenia o przetargach


ARCHIWUM


PUP.II-2010/02/08                                 
Przysucha 03.06.2008r


Ogłoszenie o przetargu na dostawę oraz obsługę serwisową sprzętu komputerowego, serwera i oprogramowania dla w PUP  Przysusze

POWIATOWY URZĄD PRACY W Przysusze ul. Szkolna 7  ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99, OGŁASZA : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę i obsługę serwisową sprzętu komputerowego i oprogramowania, serwera. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Podstawa prawna - art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysusze woj. mazowieckie tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99 e-mail: waps@praca.gov.pl   NIP: 799 13 71 496 
2. Określenie trybu zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych na dostawę i obsługę serwisową sprzętu komputerowego, serwera i oprogramowania
3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, pokój 5 w godzinach od 8:00 do 15:00 Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w  Urzędzie Pracy w Przysusze po uprzednio złożonym wniosku.
lub drogą elektroniczną: http://pup.przysucha.ibip.pl/public, SIWZ potwierdzając na adres e-mail pobranie
waps@praca.gov.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa według klasyfikacji CPV: 30200000 - 1
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dzieli zamówienie na dwie części
1) dostawa i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2) dostawa i obsługa serwisowa serwera
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej
9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
11. Termin realizacji zamówienia:30 dni od podpisania umowy nie dłużej jednak jak do 15.12.2008
12. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
13. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są: a) cena 100%
14. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
15. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, w sekretariacie - pokój 9, W poniedziałek OD 8.00 DO 16,00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 11.06.2008 r. do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2006 r. o godzinie 10.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze w pokoju nr 5 .
16. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 17.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
Pan Radosław Adamczyk tel. (048) 675 27 88 wew. 38
Pan Wojciech Kaczmarek tel. (048) 675 27 88 wew. 32


                                                                                  Z-ca Dyrektora
                                                                                  PUP Przysucha
                                                                                  Elżbieta ŻytniakPUP.II-2010/01/08                                                  
Przysucha 14.03.2008

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w PUP Przysusze


POWIATOWY URZĄD PRACY W Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99, OGŁASZA: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 „ Aktywność zawodowa szansą na lepsze jutro” Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Podstawa prawna - art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysusze woj. mazowieckie tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99 e-mail: waps@praca.gov.pl  NIP: 799 13 71 496 
2. Określenie trybu zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych- dla osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze
3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, pokój 7 w godzinach od 8:00 do 15:00 Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze po uprzednio złożonym wniosku lub drogą elektroniczną:
http://pup.przysucha.ibip.pl/public tutaj SIWZ potwierdzając na adres e-mail pobranie waps@praca.gov.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa według klasyfikacji CPV: 80423000-5 W ramach zamówienia przeprowadzone zostanie szkolenie osób bezrobotnych w zakresie:
- kurs przedsiębiorczości
- kurs prawo jazdy kat. C
- kurs prawo jazdy kat. E
- kurs „Pracownik kadrowo-płacowy”
- kurs „Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej”
- kurs „Kierowca wózka podnośnikowego akumulatorowego i spalinowego”
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. (Części dla każdego kursu osobno)
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2008
9. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
10. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są: a) cena 100%
11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, w sekretariacie - pokój 9, W poniedziałek od 8.00 do 16,00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 25.03.2008r r. do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2008r. o godzinie 10.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze w pokoju nr 5.
13. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 14.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
Pan Radosław Adamczyk tel. (048) 675 27 88 wew. 38
Pani Ewelina Majstrak tel.(048) 675 27 88 wew. 42

Protest
Odpowiedź na protest


2007PUP.II-2010/07/07                                  
Przysucha 26.09.2007

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w PUP  Przysusze

POWIATOWY URZĄD PRACY W Przysusze ul. Szkolna 7  26-400 Przysucha tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99, OGŁASZA : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych  Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze realizowanych w ramach Działanie 1,2 – Perspektywy dla młodzieży Schemat a) wspieranie młodzieży na rynku pracy Tytuł projektu – „Młodzi aktywni i  Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a)Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych  tytuł projektu – „Uwierz w siebie – bądź aktywny”. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Podstawa prawna - art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysusze woj. mazowieckie tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99 e-mail: waps@praca.gov.pl   NIP: 799 13 71 496 
2. Określenie trybu zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze
3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ  można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, pokój 7 w godzinach od 8:00 do 15:00 Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze po uprzednio złożonym wniosku. lub drogą elektroniczną: http://pup.przysucha.ibip.pl/public
tutaj SIWZ potwierdzając na adres e-mail pobranie waps@praca.gov.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa według klasyfikacji CPV: 80423000-5 W ramach zamówienia przeprowadzone zostanie szkolenie osób bezrobotnych w zakresie:

- kurs prawo jazdy kat. C
- kurs prawo jazdy kat. E

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2007
9. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
10. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są: a) cena 100%
11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, w sekretariacie - pokój 9, W poniedziałek od 8.00 do 16,00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 05.10.2007r r. do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2007r r. o godzinie 10.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze w pokoju nr 7.
13. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 14.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

Pan Radosław Adamczyk tel. (048) 675 27 88 wew. 38
Pani Ewelina Majstrak tel.(048) 675 27 88 wew. 42

 
PUP.II-2010/06/07                                   
Przysucha 31.08.2007


Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w PUP  Przysusze

POWIATOWY URZĄD PRACY W Przysusze ul. Szkolna 7  26-400 Przysucha tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99, OGŁASZA : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych  Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze realizowanych w ramach Działanie 1,2 – Perspektywy dla młodzieży Schemat a) wspieranie młodzieży na rynku pracy Tytuł projektu – „Młodzi aktywni i  Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a)Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych  tytuł projektu – „Uwierz w siebie – bądź aktywny”. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Podstawa prawna - art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysusze woj. mazowieckie tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99 e-mail: waps@praca.gov.pl    NIP: 799 13 71 496 
2. Określenie trybu zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze
3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ  można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, pokój 7 w godzinach od 8:00 do 15:00 Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze po uprzednio złożonym wniosku. lub drogą elektroniczną: http://pup.przysucha.ibip.pl tutaj SIWZ potwierdzając na adres e-mail pobranie waps@praca.gov.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa według klasyfikacji CPV: 80423000-5 W ramach zamówienia przeprowadzone zostanie szkolenie osób bezrobotnych w zakresie:

- kurs przedsiębiorczości
- kurs prawo jazdy kat. C
- kurs prawo jazdy kat. E
- kurs księgowość komputerowa

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2007
9. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
10. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są: a) cena 100%
11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, w sekretariacie - pokój 9, W poniedziałek od 8.00 do 16,00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 14.09.2007r r. do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2007r r. o godzinie 10.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze w pokoju nr 7.
13. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
14.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

Pan Radosław Adamczyk tel. (048) 675 27 88 wew. 38
Pani Ewelina Majstrak tel.(048) 675 27 88 wew. 42

 PUP.II-2010/05/RA/07                                  
Przysucha 29.08.2007

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w PUP  Przysusze

POWIATOWY URZĄD PRACY W Przysusze ul. Szkolna 7  26-400 Przysucha tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99, OGŁASZA : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze realizowanych w ramach  projektu „Nowe kwalifikacje szansą bezrobotnych – Przysucha 2007r” realizowanego w ramach projektu MAZOWSZE 2007r

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Podstawa prawna - art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysusze woj. mazowieckie tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99 e-mail: waps@praca.gov.pl   NIP: 799 13 71 496 
2. Określenie trybu zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze
3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, pokój 7 w godzinach od 8:00 do 15:00 Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze po uprzednio złożonym wniosku. lub drogą elektroniczną:  http://pup.przysucha.ibip.pl tutaj SIWZ potwierdzając na adres e-mail pobranie waps@praca.gov.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: usługa według klasyfikacji CPV: 80423000-5 W ramach zamówienia przeprowadzone zostanie szkolenie osób bezrobotnych w zakresie:

- kurs murarz – tynkarz dla 25 osób
- kurs glazurnik – posadzkarz dla 7 osób
- kurs betoniarz – zbrojarz dla 5 osób

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umów w ramach zamówień uzupełniających.
8. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2007
9. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
10. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są: a) cena 100%
11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, w sekretariacie - pokój 9, W poniedziałek od 8.00 do 16,00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 12.09.2007r r. do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2007r r. o godzinie 10.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze w pokoju nr 7.
13. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
14.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
Pan Radosław Adamczyk tel. (048) 675 27 88 wew. 38
Pani Ewelina Majstrak tel.(048) 675 27 88 wew. 42


 PUP.II-2010/04/07
Przysucha 17.07.2007r

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w PUP  Przysusze

POWIATOWY URZĄD PRACY W Przysusze ul. Szkolna 7  26-400 Przysucha tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99, OGŁASZA : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze realizowanych w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a)Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Podstawa prawna - art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysusze woj. mazowieckie tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99 e-mail: waps@praca.gov.pl   NIP: 799 13 71 496  
2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze realizowanych w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a)Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006.
3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ  można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, pokój 7 w godzinach od 8:00 do 15:00 Formularz zawierający Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać w  Urzędzie Pracy w Przysusze po uprzednio złożonym wniosku, lub drogą elektroniczną: http://pup.przysucha.ibip.pl tutaj SIWZ potwierdzając na adres e-mail pobranie waps@praca.gov.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa według klasyfikacji CPV: 74121200-5 W ramach zamówienia przeprowadzony zostanie audyt zewnętrzny dwóch projektów w ramach Działania 1.2 schemat a) i   Działania 1.3 schemat a) ,  Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 .
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2007
9. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
10. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są: a) cena 100%
11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, w sekretariacie - pokój 9, W PONIEDZIAŁEK OD 8.00 DO 16,00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 25.07.2007 r. do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2007 r. o godzinie 10.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze w pokoju nr 7 .
13. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
14.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
Pan Radosław Adamczyk tel. (048) 675 27 88 wew. 38
Pani Marzanna Kołsut tel. (048) 675 27 88 wew. 42


 PUP.II-2010/03/RA/07
Przysucha 01.06.2007
 

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w PUP  Przysusze

POWIATOWY URZĄD PRACY W Przysusze ul. Szkolna 7  26-400 Przysucha tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99, OGŁASZA : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 1,2 perspektywy dla młodzieży

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Podstawa prawna - art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysusze woj. mazowieckie tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99 e-mail: waps@praca.gov.pl       NIP: 799 13 71 496 
2. Określenie trybu zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze
3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, pokój 7 w godzinach od 8:00 do 15:00 Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze po uprzednio złożonym wniosku lub drogą elektroniczną:
http://pup.przysucha.ibip.pl tutaj SIWZ potwierdzając na adres e-mail pobranie waps@praca.gov.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia: usługa według klasyfikacji CPV: 80423000-5 W ramach zamówienia przeprowadzone zostanie szkolenie osób bezrobotnych w zakresie:
- kurs prawo jazdy kat. C
- kurs sekretarka - asystentka dyrektora
- kurs kosmetyczka ze stylizacją paznokci
- kurs wózki podnośnikowe akumulatorowe i spalinowe (razem)
5
. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Zamawiający przewiduje zawarcie umów w ramach zamówień uzupełniających.
8. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2007
9. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
10. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są: a) cena 100%
11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, w sekretariacie - pokój 9, W poniedziałek od 8.00 do 16,00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 18.06.2007r r. do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2007r r. o godzinie 10.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze w pokoju nr 7.
13. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
14.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
Pan Radosław Adamczyk tel. (048) 675 27 88 wew. 38
Pani Ewelina Majstrak tel.(048) 675 27 88 wew. 42
 

 


 

 

PUP.II-2010/02/RA/07                                  
Przysucha 20.02.2007

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w PUP  Przysusze
POWIATOWY URZĄD PRACY W Przysusze ul. Szkolna 7  26-400 Przysucha tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99, OGŁASZA : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze realizowanych w ramach Funduszu Pracy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Podstawa prawna - art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysusze woj. mazowieckie tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99 e-mail: waps@praca.gov.pl    NIP: 799 13 71 496 
2. Określenie trybu zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze
3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, pokój 7 w godzinach od 8:00 do 15:00 Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze po uprzednio złożonym wniosku lub drogą elektroniczną:
http://pup.przysucha.ibip.pl tutaj SIWZ potwierdzając na adres e-mail pobranie waps@praca.gov.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa według klasyfikacji CPV: 80423000-5 W ramach zamówienia przeprowadzone zostanie szkolenie osób bezrobotnych w zakresie:
- kurs prawo jazdy kat. C
- kurs prawo jazdy kat. E
- kurs prawo jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2007
9. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.
10. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są: a) cena 100%
11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, w sekretariacie - pokój 9, W poniedziałek od 8.00 do 16,00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 09.03.2007r r. do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2007r r. o godzinie 10.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze w pokoju nr 7.
13. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
14.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
Pan Radosław Adamczyk tel. (048) 675 27 88 wew. 38
Pani Ewelina Majstrak tel.(048) 675 27 88 wew. 42

 

 


PUP.II-2010/01/RA/07                                
Przysucha, 19.01.2007 r.

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w PUP  Przysusze

POWIATOWY URZĄD PRACY W Przysusze ul. Szkolna 7  26-400 Przysucha tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99,

OGŁASZA : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych  Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze realizowanych w ramach Działanie 1,2 – Perspektywy dla młodzieży Schemat a) wspieranie młodzieży na rynku pracy Tytuł projektu – „Młodzi aktywni i  Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a)Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych  tytuł projektu – „Uwierz w siebie – bądź aktywny”. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Podstawa prawna - art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysusze woj. mazowieckie tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99 e-mail: waps@praca.gov.pl     NIP: 799 13 71 496 

2. Określenie trybu zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze

3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ  można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, pokój 7 w godzinach od 8:00 do 15:00 Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze po uprzednio złożonym wniosku lub drogą elektroniczną: http://pup.przysucha.ibip.pl tutaj SIWZ potwierdzając na adres e-mail pobranie waps@praca.gov.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa według klasyfikacji CPV: 80423000-5 W ramach zamówienia przeprowadzone zostanie szkolenie osób bezrobotnych w zakresie:  

- kurs przedsiębiorczości

- kurs prawo jazdy kat. C

- kurs obsługa komputera z elementami kasy fiskalnej

- kurs operatora koparki jednonaczyniowej kat. III

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2007

9. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.

10. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są: a) cena 100%

11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, w sekretariacie - pokój 9, W poniedziałek od 8.00 do 16,00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 05.02.2007r r. do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2007r r. o godzinie 10.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze w pokoju nr 7.

13. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

Pan Radosław Adamczyk tel. (048) 675 27 88 wew. 38

Pani Ewelina Majstrak tel.(048) 675 27 88 wew. 42

 

                                             Przysucha, 12.09.2006 r.

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę i obsługę serwisową sprzętu komputerowego i oprogramowania w PUP Przysusze.POWIATOWY URZĄD PRACY W Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99, OGŁASZA : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę i obsługę serwisową sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Podstawa prawna - art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysusze woj. mazowieckie tel. (48) 675 27 88, fax (48) 675 51 99 e-mail: waps@praca.gov.pl NIP: 799 13 71 496 

2. Określenie trybu zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na dostawę i obsługę serwisową sprzętu komputerowego i oprogramowania

 3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, pokój 5 w godzinach od 8:00 do 15:00 Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Urzędzie Pracy w Przysusze po uprzednio złożonym wniosku.

lub drogą elektroniczną: http://pup.przysucha.ibip.pl tutaj SIWZ 

potwierdzając drogą mailową pobranie waps@praca.gov.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa według klasyfikacji

CPV: 30200000 - 1

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej

9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

11. Wartość szacunkowa zamówienia wg planu zakupów 70.000 PLN / 15.956,23 EURO

12. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2006

13. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.

14. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są: a) cena 100%

15. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

16. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, w sekretariacie - pokój 9, W poniedziałek OD 8.00 DO 16,00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 28.09.2006 r. do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2006 r. o godzinie 10.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze w pokoju nr 5.

17. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

18.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

Pan Radosław Adamczyk tel. (048) 675 27 88 wew. 42

Pan Wojciech Kaczmarek tel.(048) 675 27 88 wew. 32

 


 

Przysucha 28.08.2006r

 

 

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w PUP Przysusze

POWIATOWY URZĄD PRACY W Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha tel. (48) 675 27 88, fax. (48) 675 51 99, OGŁASZA: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze realizowanych w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a)Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Podstawa prawna - art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysusze woj. mazowieckie tel. (48) 675 27 88, fax. (48) 675 51 99 e-mail: waps@praca.gov.pl      NIP: 799 13 71 496 

2. Określenie trybu zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze realizowanych w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a)Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006.

 3. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, pokój 5 w godzinach od 8:00 do 15:00 Formularz zawierający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Urzędzie Pracy w Przysusze po uprzednio złożonym wniosku;

lub drogą elektroniczną :SIWZ potwierdzają pobranie na adres waps@praca.gov.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa według klasyfikacji CPV: 80423000-5 W ramach zamówienia przeprowadzone zostanie szkolenie osób bezrobotnych w zakresie kurs: fryzjer-wizażysta w ramach Działania 1.3 schemat a , Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 .

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2006

9. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ.

10. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami oceny ofert są: a) cena 100%

11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze, ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha, w sekretariacie - pokój 9, w poniedziałek od 8.00 do 16,00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 12.09.2006 r. do godziny 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2006 r. o godzinie 10.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze w pokoju nr 2 .

13. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 14.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

Pan Radosław Adamczyk tel. (048) 675 27 88 wew. 42

Pani Ewelina Majstrak tel.(048) 675 27 88 wew. 38

 

Wytworzył:
Radosław Adamczyk
Udostępnił:
Rafał Seta
(2004-06-28 10:37:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Kaczmarek
(2009-08-19 13:03:31)
 
 
ilość odwiedzin: 299403

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X